• KLANTEN BEOORDELEN ONS MET EEN 9,7
  • GRATIS CONSULT
  • SERVICE,KWALITEIT & HYGIENE

Privacy Policy
 
Deze website verzamelt bepaalde 
Persoonsgegevens van de Gebruikers. 
________________________________ 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens en Eigenaar 
 
Filler House  
Eigenaar contact-e-mailadres: info@fillerhouse.nl 
________________________________ 
Soorten verzamelde Gegevens 
 
Onder het soort gegevens dat deze website zelf of door middel van 
derden verzamelt, vallen: Cookie en Gebruiksgegevens. 
Overige verzamelde Persoonsgegevens kunnen in andere bepalingen van 
dit privacy beleid of in een specifieke uitleg in samenhang met de 
verzameling van de gegevens worden beschreven. 
De Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd 
of automatisch worden verzameld door het gebruik van deze website. 
Gebruik van cookies – of andere tracking tools – door deze website 
of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt 
door deze website, dienen, tenzij anderszins wordt aangegeven, om 
Gebruikers te identificeren en hun voorkeuren op te slaan, met 
uitsluitend als doel de door de Gebruiker gevraagde dienst te 
verlenen. 
Door het niet verstrekken van bepaalde Persoonsgegevens kan deze 
website de diensten mogelijk niet verlenen. 
De gebruiker neemt verantwoordelijkheid voor de Persoonsgegevens van 
derden die worden gepubliceerd of gedeeld door middel van deze 
website en verklaart het recht te hebben om deze te publiceren of 
uit te zenden, waarmee de Verantwoordelijke voor de verwerking van de 
Gegevens van alle aansprakelijkheid wordt ontheven. 
 
Filler House gebruikt cliëntgegevens alleen voor het doel 
waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Filler House deelt 
cliëntgegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig 
is. Filler House bewaart cliëntgegevens niet langer dan 
nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Filler House houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen 
cliëntgegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Filler House vraagt toestemming aan de cliënt voor het opslaan van 
persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. 
Filler House informeert cliënt over de rechten van de 
cliënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Filler House 
informeert haar cliënt over het doel van de verwerking van 
persoonsgegevens. Filler House informeert cliënt indien 
Filler House bijzondere handelingen met de 
persoonsgegevens gaat verrichten. 
________________________________ 
Wijze en plaats van de Gegevensverwerking 
 
Verwerkingsmethode 
De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verwerkt de 
Gegevens van de Gebruikers op een correcte wijze en neemt passende 
beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, 
wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te 
voorkomen. 
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers 
en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden 
gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens kunnen de 
gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met 
de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie 
van de site (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of 
door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen 
(zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, 
hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte 
lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Verantwoordelijke 
voor de verwerking van de Gegevens worden aangevraagd. 
 
Locatie 
De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens en andere 
plaatsen waar de partijen zich bevinden, die bij de verwerking zijn 
betrokken. Neem voor meer informatie contact op met de 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens. 
 
Bewaartijd 
De Gegevens worden bewaard voor de benodigde periode om de door de 
Gebruiker verzochte dienst te verlenen of te voldoen aan de doelen die 
in dit document zijn aangegeven. De Gebruiker kan te allen tijde de 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de 
Gegevensverwerking op te schorten of de Gegevens te verwijderen. 
________________________________ 
Gebruik van de verzamelde Gegevens 
 
De Gegevens over de Gebruiker worden verzameld zodat de website de 
dienst kan verstrekken, en voor de volgende doelen: Analyses. 
 
De Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, worden in de 
betrokken gedeeltes van dit document aangeduid. 
________________________________ 
Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens 
 
Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik 
van de volgende diensten: 
 
Analyses 
De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar 
in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan 
worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen. 
Google Analytics (Google Inc.) 
Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door 
Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het 
gebruik van deze Applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten 
over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere 
diensten van Google. 
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van 
zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren. 
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens. 
________________________________ 
Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking 
 
Juridische procedures 
De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens kan de 
Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische 
doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures 
voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze 
Applicatie of de hieraan gerelateerde diensten. 
De Gebruiker is ervan op de hoogte dat de Verantwoordelijke voor de 
verwerking van de Gegevens genoodzaakt kan zijn de persoonsgegevens 
bekend te maken op verzoek van bevoegde overheidsinstellingen. 
 
Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker 
Op verzoek van de Gebruiker en naast de informatie die in dit 
privacy beleid is opgenomen, kan deze website de Gebruiker 
bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde 
diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens. 
 
Systeemlogboeken en onderhoud 
Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze website en 
externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze 
Applicatie registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere 
persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres). 
 
Niet in dit beleid opgenomen informatie 
U kunt ten allen tijde meer informatie over het verzamelen of 
verwerken van Persoonsgegevens aanvragen bij de Verantwoordelijke voor 
de verwerking van de Gegevens. Zie hiervoor de contactinformatie aan 
het begin van dit document. 
 
Rechten van Gebruikers 
Gebruikers hebben te allen tijde het recht te weten of hun 
Persoonsgegevens zijn opgeslagen. Zij kunnen de Verantwoordelijke voor 
de verwerking van de Gegevens verzoeken om bekendmaking van de inhoud 
en oorsprong hiervan, de juistheid hiervan nagaan of verzoeken dat 
deze worden aangevuld, geannuleerd, bijgewerkt of gecorrigeerd of om 
anonimisering hiervan of om blokkering van gegevens die onrechtmatig 
worden bewaard. Ook kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van 
de gegevens om gegronde redenen. U dient uw verzoeken hiertoe te 
richten aan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens 
via de hierboven aangegeven contactinformatie. 
 
Deze website ondersteunt geen verzoeken om uw browserverkeer niet 
bij te houden. Lees het privacy beleid van de externe diensten die 
worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw 
browserverkeer niet bij te houden (Do Not Track). 
 
Wijzigingen van dit privacy beleid 
De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens behoudt zich 
het recht voor om dit privacy beleid op enig moment te wijzigen door 
kennisgeving hiervan aan Gebruikers op deze pagina. We raden u aan om 
deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van 
de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven. Als een 
Gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de 
Gebruiker deze Applicatie niet verder te gebruiken. Hij kan de 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de 
Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, 
is het op dat moment geldige privacy beleid van toepassing op alle 
Persoonsgegevens die de Verantwoordelijke voor de verwerking van de 
Gegevens over Gebruikers heeft opgeslagen. 
 
Informatie over dit privacy beleid 
De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens is 
verantwoordelijk voor dit privacy beleid, dat is opgesteld met als 
uitgangspunt de modules die door jouwweb worden verstrekt en gehost op 
de servers van jouwweb. 
________________________________ 
Definities en juridisch kader 
 
Persoonsgegevens (of Gegevens) 
Alle informatie ten aanzien van een natuurlijk persoon, een 
rechtspersoon, een instelling of een vereniging die rechtstreeks of 
zelfs onrechtstreeks geïdentificeerd is of kan worden door verwijzing 
naar andere informatie, waaronder een persoonlijk ID-nummer. 
 
Gebruiksgegevens 
Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze website (of 
externe diensten die worden ingezet in deze website ), waaronder: 
de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers 
van deze website worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource 
Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het 
verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie 
hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het 
antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van 
oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de 
Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd 
die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de 
gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder 
gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters 
over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van 
de Gebruiker. 
 
Gebruiker 
De persoon die deze website gebruikt en die moet overeenkomen met 
of gemachtigd zijn door de Betrokkene naar wie de Persoonsgegevens 
verwijzen. 
 
Betrokkene 
De rechtspersoon of natuurlijke persoon waarop/op wie de 
Persoonsgegevens betrekking hebben. 
 
Gegevensverwerker (of Gegevenssupervisor) 
De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsadministratie of enige 
andere instelling, vereniging of organisatie die door de 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens is gemachtigd om 
de Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit 
privacy beleid. 
 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens (of Eigenaar) 
De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsadministratie of enige 
andere instelling, vereniging of organisatie met het recht, ook 
gezamenlijk met de Verantwoordelijke voor de verwerking van de 
Gegevens om besluiten te nemen ten aanzien van de doeleinden en de 
methodes van de verwerking van Persoonsgegevens en de hiervoor 
gebruikte middelen, waaronder beveiligingsmaatregelen ten aanzien van 
de exploitatie en het gebruik van deze website. De 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens is de Eigenaar 
van deze Applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven. 
 
Deze Applicatie 
Het hardware- of softwaregereedschap waardoor de Persoonsgegevens van 
de Gebruiker worden verzameld. 
 
Cookie 
Klein onderdeel met gegevens dat op het apparaat van de Gebruiker 
wordt opgeslagen. 
 
Juridische informatie 
Kennisgeving aan Europese Gebruikers: deze privacyverklaring is 
opgesteld met inachtneming van de verplichtingen in art. 10 van de 
Europese richtlijn 95/46/EG en de bepalingen van Europese richtlijn 
2002/58/EG, evenals de herziening in richtlijn 2009/136/EG ten aanzien 
van cookies. 
Dit privacy beleid heeft uitsluitend betrekking op deze website. 
 
Contact Privacy Statement 

Filler House 

Eigenaar contact-e-mailadres: info@fillerhouse.nl